Những kí tự đặc biệt đẹp trong Game Au, CF, Yahoo, Facebook

Bảng ký tự đặc biệt

Với những ký tự được cung cấp trong trang này có thể giúp bạn thực hiện nhanh các ký tự đặc biệt mà bạn muốn nhập vào trong Game, tên tài khoản Facebook, Instagram,...

Thông thường, những ký tự này rất hay được những bạn choi  game sử dụng để đặc tên cho nhân vật trong game hoặc thách thức bạn bè trong những cuộc trò chuyện nhằm tăng sự kịch tính cho cuộc trò chuyện, tán gẫu.

Special ALT Characters

CharacterALT Code* CharacterALT Code* CharacterALT Code* CharacterALT Code* CharacterALT Code*
Alt 1   A Alt 65   ü Alt 129   Alt 197   ˆ Alt 0136
Alt 2   B Alt 66   é Alt 130   Alt 198   Alt 0137
Alt 3   C Alt 67   â Alt 131   Alt 199   Š Alt 0138
Alt 4   D Alt 68   ä Alt 132   Alt 200   Alt 0139
Alt 5   E Alt 69   à Alt 133   Alt 201   Œ Alt 0140
Alt 6   F Alt 70   å Alt 134   Alt 202   Alt 0141
Alt 7   G Alt 71   ç Alt 135   Alt 203   Ž Alt 0142
Alt 8   H Alt 72   ê Alt 136   Alt 204   Alt 0145
Alt 9   I Alt 73   ë Alt 137   Alt 205   Alt 0146
Alt 10   J Alt 74   è Alt 138   Alt 206   Alt 0147
Alt 11   K Alt 75   ï Alt 139   Alt 207   Alt 0148
Alt 12   L Alt 76   î Alt 140   Alt 208   Alt 0150
Alt 13   M Alt 77   ì Alt 141   Alt 209   Alt 0151
Alt 14   N Alt 78   æ Alt 145   Alt 210   ˜ Alt 0152
Alt 15   O Alt 79   Æ Alt 146   Alt 211   Alt 0153
Alt 16   P Alt 80   ô Alt 147   Alt 212   š Alt 0154
Alt 17   Q Alt 81   ö Alt 148   Alt 213   Alt 0155
Alt 18   R Alt 82   ò Alt 149   Alt 214   œ Alt 0156
Alt 19   S Alt 83   û Alt 150   Alt 215   ž Alt 0158
Alt 20   T Alt 84   ù Alt 151   Alt 216   Ÿ Alt 0159
§ Alt 21   U Alt 85   ÿ Alt 152   Alt 217   ¤ Alt 0164
Alt 22   V Alt 86   ¢ Alt 155   Alt 218   ¦ Alt 0166
Alt 23   W Alt 87   £ Alt 156   Alt 219   ¨ Alt 0168
Alt 24   X Alt 88   ¥ Alt 157   Alt 220   © Alt 0169
Alt 25   Y Alt 89   Alt 158   Alt 221   ® Alt 0174
Alt 26   Z Alt 90   ƒ Alt 159   Alt 222   ¯ Alt 0175
Alt 27   [ Alt 91   á Alt 160   Alt 223   ³ Alt 0179
Alt 28   \ Alt 92   í Alt 161   α Alt 224   ´ Alt 0180
Alt 29   ] Alt 93   ó Alt 162   ß Alt 225   ¸ Alt 0184
Alt 30   ^ Alt 94   ú Alt 163   Γ Alt 226   U Alt 0185
Alt 31   _ Alt 95   ñ Alt 164   π Alt 227   ¾ Alt 0190
  Alt 32   ` Alt 96   Ñ Alt 165   Σ Alt 228   À Alt 0192
! Alt 33   a Alt 97   ª Alt 166   σ Alt 229   Á Alt 0193
" Alt 34   b Alt 98   º Alt 167   µ Alt 230   Â Alt 0194
# Alt 35   c Alt 99   ¿ Alt 168   τ Alt 231   Ã Alt 0195
$ Alt 36   d Alt 100   Alt 169   Φ Alt 232   Ä Alt 0196
% Alt 37   e Alt 101   ¬ Alt 170   Θ Alt 233   Å Alt 0197
& Alt 38   f Alt 102   ½ Alt 171   Ω Alt 234   È Alt 0200
' Alt 39   g Alt 103   ¼ Alt 172   δ Alt 235   É Alt 0201
( Alt 40   h Alt 104   ¡ Alt 173   Alt 236   Ê Alt 0202
) Alt 41   i Alt 105   « Alt 174   φ Alt 237   Ë Alt 0203
* Alt 42   j Alt 106   » Alt 175   ε Alt 238   Ì Alt 0204
+ Alt 43   k Alt 107   Alt 176   Alt 239   Í Alt 0205
, Alt 44   l Alt 108   Alt 177   Alt 240   Î Alt 0206
- Alt 45   m Alt 109   Alt 178   ± Alt 241   Ï Alt 0207
. Alt 46   n Alt 110   Alt 179   Alt 242   Ð Alt 0208
/ Alt 47   o Alt 111   Alt 180   Alt 243   Ò Alt 0210
0 Alt 48   p Alt 112   Alt 181   Alt 244   Ó Alt 0211
1 Alt 49   q Alt 113   Alt 182   Alt 245   Ô Alt 0212
2 Alt 50   r Alt 114   Alt 183   ÷ Alt 246   Õ Alt 0213
3 Alt 51   s Alt 115   Alt 184   Alt 247   Ö Alt 0214
4 Alt 52   t Alt 116   Alt 185   ° Alt 248   × Alt 0215
5 Alt 53   u Alt 117   Alt 186   Alt 249   Ø Alt 0216
6 Alt 54   v Alt 118   Alt 187   · Alt 250   Ù Alt 0217
7 Alt 55   w Alt 119   Alt 188   Alt 251   Ú Alt 0218
8 Alt 56   x Alt 120   Alt 189   Alt 252   Û Alt 0219
9 Alt 57   y Alt 121   Alt 190   ² Alt 253   Ü Alt 0220
: Alt 58   z Alt 122   Alt 191   Alt 254   Ý Alt 0221
; Alt 59   { Alt 123   Alt 192   Alt 0128   Þ Alt 0222
< Alt 60   | Alt 124   Alt 193   Alt 0132   ã Alt 0227
= Alt 61   } Alt 125   Alt 194   Alt 0133   ð Alt 0240
> Alt 62   ~ Alt 126   Alt 195   Alt 0134   ý Alt 0253
? Alt 63   Alt 127   Alt 196   Alt 0135   þ Alt 0254
@ Alt 64   Ç Alt 128                  

Ký tự ALT đặc biệt trong Game, Facebook, Yahoo mà bạn cần biết, để có thể tạo được những ký tự đặc biệt này trên máy tính, bạn cần phải chú ý một số điều dưới đây:

  1. Bạn phải chắc chắn rằng, NumClock trên bàn phím đã được kích hoạt nghĩa là nút Numlock phải hiện đèn.
  2. Khi tạo, cần phải giữ nút ALT.
  3. Trong khi giữ nút ALT, tiến hành gõ các số theo thứ tự như bảng ký tự đặc biệt dưới. Sau khi gõ xong mới thả nút ALT. Khi đó, kí tự bạn muốn gõ sẽ xuất hiện.

Lưu ý:

Đối với một số dòng Laptop không có dãy số trên bàn phím, bạn có thể thực hiện như sau: Nhấn và Giữ nút Fn (Function) sau đó nhấn phím ATL và gõ các số tại ký tự đặc biệt mà bạn muốn. Với M=0, J=1, K=2, L=3, U=4, I=5, O=6, 7=7, 8=8, and 9=9.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện bôi đen rồi sao chép các ký tự mình cần rồi dán tại bất kỳ đâu bạn muôn.

 

3/5 - (6 bình chọn)

2 Comments
  1. Càm ơn admin, bảng mã code này đỡ phải copy như mấy trang wed khác.

Leave a reply

Tổng hợp những công cụ trực tuyến hữu ích | Tools Online
Logo